Yhdistyksen säännöt

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Espoon Pitsinnypläys ry, ruotsiksi Esbo Spetsknyppling rf, ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia nyplääjien yhdyssiteenä Espoossa sekä kehittää jäsentensä nypläystietoja ja -taitoja. Yhdistys edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteistoimintaa sekä ylläpitää suhteita kädentaitoja opettaviin tahoihin. Yhdistys tekee myös nypläyskulttuuria edistävää työtä.

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan järjestämällä mahdollisimman monipuolista toimintaa kaikenikäisille sekä vaalimalla eri nypläysperinteitä. Yhdistys järjestää kokouksia ja vierailuja kulttuuritapahtumiin sekä erilaisia opintokäyntejä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, harjoittaa pienimuotoista nypläystarvikkeiden myyntiä sekä perustaa ja hallinnoida rahastoja, joiden varojen käyttämisestä kunkin rahaston tarkoitusperien hyväksi määrätään hallituksen vahvistamissa rahastojen säännöissä

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä, nypläyksestä kiinnostunut henkilö maksamalla säädetyn jäsenmaksun kyseiselle toimintavuodelle. Vuosikokous päättää jäsenmaksun suuruuden ja maksuajankohdan.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä nimetä ansioitunut yhdistyksen jäsen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos hänen jäsenmaksunsa on maksamatta kahdelta viimeksi kuluneelta vuodelta.

Yhdistyksen sääntöjä tai kokouspäätöksiä rikkonut tai muuten yhdistystä vahingoittanut jäsen voidaan erottaa yksinkertaisella äänten enemmistöllä tehtävällä hallituksen päätöksellä. Erottamispäätöksestä on ilmoitettava kirjallisesti kyseiselle henkilölle.

Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, joka muodostuu puheenjohtajasta ja kuudesta (6) muusta hallituksen jäsenestä, lisäksi kahdesta (2) varajäsenestä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Muut jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on luovutettava toiminnantarkastajille vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta.

Yhdistys kokoontuu vuoden aikana yhteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia voidaan tarvittaessa pitää hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä niin vaatii tietyn asian käsittelemiseksi.

Äänioikeus kokouksissa on yhdistyksen jäsenillä. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta.

10§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.
 5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä   hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 6. Käsitellään hallituksen laatima budjettiehdotus ja toimintasuunnitelma tulevalle toimintavuodelle sekä päätetään jäsenmaksusta
 7. Päätetään puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioiden suuruudesta
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tulevaksi toimintavuodeksi
 9. Valitaan uudet hallituksen jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 11. Käsitellään muut esille tulevat asiat

11§

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa vain yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Kokouskutsussa on ilmoitettava, että kokouksessa käsitellään sääntömuutoksia. Muutoksen hyväksymiseen tarvitaan vähintään ¾ annetuista äänistä.

12§

Yhdistyksen purkamista on käsiteltävä kahdessa vähintään kahden viikon välein pidettävissä kokouksissa, joista ensimmäisen on oltava yhdistyksen varsinainen kokous. Purkaminen on hyväksyttävä vähintään ¾ äänten enemmistöllä. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13§

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa seurataan voimassa olevaa yhdistyslakia.